Στηρίγματα για την στήριξη ανοξείδωτου καπναγωγο

Στηρίγματα για την στήριξη ανοξείδωτου καπναγωγού.
DN 100
DN 130