Placeholder

Καμπύλη καπναγωγού

Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø80 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο).
Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø110 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο).
Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø125 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο).
Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø160 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο).
Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø200 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο).

Brand: SKU: PPSB48/ PPSB41/ PPSB42/ PPSB46/ PPSB40 Category: