Αντιστάθμιση calorMATIC 470 /4

Αντιστάθμιση calorMATIC 470 /4 για μέχρι και δύο
κυκλώματα θέρμανσης σε συνδυασμό με το VR 61 και VR
81/2 (παρελκόμενα) για συσκευές με σύνδεση eBUS
Τάξη ελεγκτή: VI

Brand: SKU: 2010 8129 Category: